Gidsmodellen Water (1e generatie)


Sybrand Tjallingi

‘Technische’ waterdoelen zijn vertaald in ruimtelijke schema’s door een groep onderzoekers rond Sybrand Tjallingi heeft (ongeveer 1990). Deze ruimtelijke schema’s werden gidsmodellen genoemd en gebruikt als hulpmiddel in ruimtelijke plannen. Toepassing kregen deze gidsmodellen vooral in het onderwijs. De doorwerking naar de beroepspraktijk is beperkt gebleven.


Vroege voorloper

Een vroege voorloper van de huidige gidsmodellen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Plannen met stromen’ (1996) van de Rijksplanologische Dienst (RPD). Helaas is daar toen weinig bekendheid aan gegeven.


Waterschap Rivierenland

De gidsmodellen waterberging van het waterschap Rivierenland zijn varianten die vanaf ca 2000 zijn ontstaan. Ontwikkeld in samenwerking met Novio Consult en Robbert de Koning.


AquaRO

Voor de AquaRO-website was het waterschap Rivierenland een belangrijke initiatiefnemer.  In de AquaRO website zijn watergidsmodellen ontwikkeld voor de 5 landschappen van het waterschap. Ontwikkelaars van de modellen waren Peter Groenhuijzen (van Hall Larenstein -voorheen Grontmij-)  en Vincent Grond (GrondRR).


Gidsmodellen Lagenbenadering (2e generatie)


Ministerie van Infrastructuur & Milieu

In opdracht van het Ministerie van I&M zijn in 2012 de modellen ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de gidsmodellen Lagenbenadering (Groenhuijzen, de Koning en GrondRR, 2012). In deze modellen zijn de 10 landschapstypen van Nederland als uitgangspunt genomen, de bodem is als aparte onderlaag opgenomen. Per model is een blauwgroene strategie aangegeven.

model van ondergrond en maaiveld van deklandschap

Gidsmodellen Natuurlijke Alliantie (3e generatie)


Voor elk landschapstype is nu een regionaal en een stedelijk model beschikbaar. Bij de inrichting en beheer van de bebouwde klimaatbestendige omgeving kan nu beter rekening worden gehouden met de randvoorwaarden van bodem en water. Deze modellen zijn ontwikkeld door een team van Alterra/ Omgevingsdienst ValleiIJssel en GrondRR, in opdracht van (en samenwerking met) I&M, STOWA en Rijkswaterstaat/ Leefomgeving.

Klimaatateliers voor gemeenten

In een serie klimaatateliers voor gemeenten van de provincie Gelderland (Alterra/ GrondRR) zijn ze ontwikkeld tot een hulpmiddel voor klimaatadaptatie. De gidsmodellen zijn geordend vanuit gebruikersperspectief:

  1. de bestaande groenblauwe structuren verbeteren,
  2. de omgeving op de bestaande groenblauwe structuren aansluiten
  3. veerkracht en klimaatrobuustheid bevorderen.
  4. Suggesties voor landschaps-specifieke ecosysteemdiensten.

Wil je meer weten?

Bekijk de publicaties van de website de Alliantie Benadering